POLITICA DE PRIVADESA

(Actualitzada el 8 de maig de 2018)

Al Gremi Fusta i Moble treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostre Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones i entitats que contacten amb la nostra Entitat:

+ Responsable del tractament

+ Finalitats del tractament de dades

+ Duració del tractament de dades

+ Legitimitat pel tractament de dades

+ Comunicació de les dades a tercers

+ Els teus drets

+ Dades de tercers

Responsable del tractament

L’ interessat que faciliti a Gremi Fusta i Moble dades de caràcter personal a través de qualsevol via (web, plataformes, telefònica, mail, etc.)  queda informat de que el tractament de les seves dades es realitza per:

GREMI FUSTAI MOBLE, amb CIF G-08487837 i domicili social al carrer Travessera de les Corts 361, entresol 1ª,  08029 Barcelona.

Telèfon: 9323233200

Correu electrònic: gremi@gremifustaimoble.cat

Finalitats del tractament de dades

Al GREMI FUSTA I MOBLE el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual  ens les hagis facilitat:

 1. Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la seva consulta i comentaris i fer un seguiment posterior.

 2. Gestionar, en el seu cas, la participació de l’agremiat/soci en els cursos, xerrades, networking, publicacions, fires i altres accions organitzades pel GREMI FUSTA I MOBLE.

 3. Gestionar, en el seu cas, la sol·licitud de prestació de serveis pel GREMI FUSTA I MOBLE i portar a terme aquesta prestació contractada, la seva facturació i cobrament.

 4. Gestionar i controlar la base de dades de socis, agremiats, etc.

 5. Gestionar, en el seu cas, la participació de l’agremiat/soci/client en les promocions, descomptes, sortejos i concursos que pugui promoure el GREMI FUSTA I MOBLE.

 6. Realitzar, en el seu cas, el perfil de l’agremiat/soci per oferir-li continguts, productes i serveis d’una manera més personalitzada.

 7. Valorar i gestionar, en el seu cas, el curriculum vitae per a processos de selecció que s’adaptin al perfil professional requerit i portar a terme les actuacions necessàries per la selecció i contractació de personal.

Duració del tractament de les dades

 • Los dades per a la gestió de la relació amb l’agremiat/soci/client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en que la relació estigui vigent. Una vegada finalitzada dita relació, en tot cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

 • Les dades per la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d’un any.

 • Les dades relatives a publicacions de comentaris, publicitat o articles als nostres anuaris, revistes, etc. es mantindran durant la vigència de les mateixes, tret que s’expressi el desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.

 • Les dades per la participació en promocions, descomptes, sortejos i concursos es conservaran durant el temps que durin els mateixos, segons les bases específiques, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

 • Les dades per l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins a que, en tot cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.

 • Les dades de curriculum vitae per processos de selecció seran conservats durant sis mesos.

Legitimació pel tractament de dades

 • La base legal pel tractament de les teves dades de les finalitats 1 a 5 és la execució de la prestació del servei corresponent.

 • La oferta prospectiva de productes i serveis a agremiats/socis/clients te com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres agremiats/socis/clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Dit interès legítim es reconegut per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals vers aquesta base legal amb finalitats de mercadotécnia directa.

Tanmateix, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, dret que pots exercir per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

 • La base de l’enviament de comunicacions comercials o d’informació a usuaris no clients es el consentiment que s’ha sol·licitat, consentiment que pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada de dit consentiment no afectarà en cap cas a la execució del contracte que estigui vigent entre les parts, i els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet de que el consentiment s’hagi pogut revocar.

 • La base pel tractament dels curriculum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat al realitzar l’enviament del mateix per participar en processos de selecció.

Comunicació de les teves dades

Les dades seran comunicades a les següents entitats:

 • A les Federacions, i confederacions, Gremis i partners als que pertany o estigui associat el GREMI FUSTA I MOBLE. El llistat de partners es pot consultar a www.gremifustaimoble.cat/entitats/partners. Aquesta comunicació de dades es fa amb la finalitat de la gestió centralitzada de les nostres activitats i el acompliment de finalitats administratives internes, inclòs el tractament de dades personals d’ agremiats/socis/clients. Tanmateix  en cas de que ens hagis donat el teu consentiment exprés, es podran cedir les teves dades a aquestes entitats i partners amb la finalitat de que te enviïn comunicacions comercials que puguin ser del teu interès, atenent el teu perfil d’agremiat/soci/client.

 • A les entitats financeres a través de les que se articuli la gestió de cobraments i pagaments.

 • A les Administracions públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per les finalitats en ella definits.

Els teus drets

Tota persona o entitat que ens faciliti les seves dades te els següents drets:

 • Qualsevol persona te dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les que foren recollides.

 • En les condicions previstes al Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • En determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgar el consentiment per alguna finalitat específica, tens dret a retirar-la en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en tot cas, deixarem de fer-ho per aquella finalitat en concret, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions els haguem de conservar.

 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat.

 • Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles en www.agpd.es) o altre autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te als esmentats organismes.

Dades de tercers

Si ens facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d’informar-los prèviament de tot ho previst a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes a l’esmentat precepte.