QUÈ ÉS EL CFFC ?

 
Per què el CONGRÉS FIRA FUSTA CONSTRUCTIVA
Priomordialment, perquè la primera edició va aportar valor a tots els participants, representant una gran oportunitat de contacte i coneixement mutu per a tots els agents implicats: ponents, expositors, participants i visitants. 

 Mantenim l’estructura bàsica de l’esdeveniment de referència del sector de la construcció sostenible.

 • CONGRÉS INTERNACIONAL (per a professionals)

 • SALÓ MONOGRÀFIC (per a professionals i públic general)

 

Les experiències viscudes l’edició anterior ens donen pautes de millora per aquesta segona edició, per convertir aquest esdeveniment en el punt de trobada idoni de tots els professionals i empreses interessades en la construcció sostenible amb fusta.

 • NOU ESPAI FIRAL 1.600 m2

 • CONCURS CONSTRUCCIÓ RÀPIDA EDIFICACIONS

 

Aquesta segona edició compta en el seu espai expositiu  amb dos nous àmbits complementaris a la construcció sostenible en fusta:

 • MATERIALS SOSTENIBLES

 • ENERGIES EFICIENTS

CIMERA DE PARÍS

Contra el canvi climàtic (abril 2015), vol posar un límit de dos graus per a l’escalfament global i demana esforços perquè “no superi els 1,5menos energia.

ESTRATÈGIA EUROPEA 20/20/20

Vol portar a Europa cap al camí del futur sostenible, amb una economia que generi poques emissions de carboni i consumeixi menys energia. Pel que fa a les xifres de 1990, els compromisos de la Unió Europea per aconseguir-ho són:

   - Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en un 20% (30% si s’assoleix un acord internacional).

   - Estalviar el 20% del consum d’energia mitjançant una major eficiència energètica, a més, a cada país el 10% de les necessitats del          transport s’han de cobrir mitjançant biocombustibles.

   - Promoure les energies renovables fins al 20%

ESTRATÈGIA CATALANA PER LA RENOVACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS (ECREE)

El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar aprovar, en data 25 de febrer de 2014, l’ECREE, que recull els fruits dels treballs previs desenvolupats pel Projecte MARIE, a més dels esforços conjunts de Govern, entitats i associacions per desenvolupar els continguts dels acords de Construmat (2013) i del Fòrum d’Entitats (del qual el nostre GREMI FUSTA I MOBLE de Catalunya en forma part).

Durant l’últim segle no hem tingut cap raó per qüestionar l’acer i el formigó com els materials estructurals essencials dels grans edificis. En canvi, ara ens trobem en un moment únic de la història, on la realitat del canvi climàtic està motivant noves normatives mediambientals que s’imposen al sector de la construcció, posant en crisi la manera en què hem estat construint fins ara.

Les solucions constructives en fusta tenen el potencial de revolucionar la indústria de la construcció a través del desenvolupament sos­tenible d’alta qualitat, generant riquesa i econo­mia local, tot contribuint a minimitzar el canvi climàtic.

LA FUSTA I EL MEDI AMBIENT

 • La fusta és un recurs renovable i inesgota­ble, quan es gestiona adequadament.

 • La fusta pal·lia el canvi climàtic, fixant CO2 atmosfèric al seu interior.

 • Es fabrica amb l’energia que obté del sol, sense consumir energies fòssils.

 • Els seus residus són biodegradables, sense impacte mediambiental.

 • La fusta es pot reutilitzar i reciclar àmplia­ment, i al final de la seva vida ens aporta energia neta.

 • El bosc controla l’erosió del sòl i manté el cicle de l’aigua.

 

EL CICLE DE LA FUSTA

Des que neix un arbre al bosc, aquest ab­sorbeix CO2 i genera O2. Genera un ecosis­tema d’alt valor paisatgístic i biològic.

L’aprofitament dels boscs contribueix a la gestió sostenible i conservació dels recur­sos i dels ecosistemes, i impulsa el des­envolupament rural i local. Els manté nets, minimitzant el risc d’incendi.

El material que ens proporciona el bosc és de proximitat. Requereix molt poca energia per la seva transformació, i les seves apli­cacions són innombrables.

LA FUSTA COM A MATERIAL

 • És lleugera i resistent, i és el material cons­tructiu que respon millor al foc.

 • Ofereix unes propietats físiques excel·lents: aïllant tèrmic, elèctric, corrector acústic...

 • Resisteix ambients agressius, salins, corro­sius...

 • Fomenta el disseny, la innovació, la millora de la productivitat i l’estima per la natura.

LA FUSTA PER CONSTRUIR

 • Permet prefabricació i construcció mo­dulars, fent gran part de la feina en taller, escurçant significativament el procés cons­tructiu en obra.

 • Regula la humitat de l’interior dels espais.

 • Genera ambients confortables, càlids i aco­llidors, amb un pes molt reduït.

 • Respon excepcionalment bé al foc.

 • Els edificis de fusta poden durar centenars d’anys.

 • Permet estalviar energia en totes les fases del procés constructiu.

 

El segle XIX va ser el segle del ferro; el XX, el del formigó i el segle XXI serà tot ell per l’engin­yeria en fusta”.

Alex de Rijke, arquitecte

MISSIÓ 

Posar en contacte els coneixements actuals de la construcció sostenible amb fusta, amb la demanda creixent sobre aquesta tecnologia, tant a nivell professional com a nivell social.

VALORS

 

FUSTA ÉS HISTÒRIA HUMANA I FUTUR ESPERANÇADOR

Sense la fusta, tu i jo no seríem aquí. Segurament encara seríem al paleolític... No s’hauria pogut fer foc per cuinar o per fondre els metalls, no hauríem desenvolupat l’agricultura ni la navegació, no hi hauria ni art, ni grans edificacions.

 

HONESTEDAT

La fusta ens ha acompanyat en tota la nostra història humana com el material més honest. Textures, colors, calidesa, evolució controlable... la fusta segueix viva cada cop que la toquem amb les nostres mans. La fusta es toca, es pot olorar, permet records entranyables, connecta la tradició més antiga amb el futur més sostenible.

 

SOSTENIBILITAT

Contra el canvi climàtic, més fusta! Cent per cent reciclable. El bosc fabrica O2 i la fusta emmagatzema CO2 (balanç de CO2 i energètic en la fabricació i ús dels principals materials de construcció: Per incrementar les conductes socials de vinculació positiva i respectuosa amb la natura, cal cooperar.

 

COOPERACIÓ I CLUSTERITZACIÓ

Treballem junts per assolir projectes complexos, integrant cadenes de valor amb diversos sectors. La cooperació d’actors diversos en un mateix projecte és la millor manera d’innovar.

 

INNOVACIÓ I CREATIVITAT

Mirem el passat per imaginar el futur. La fusta permet des del tractament més senzill i clàssic fins l’ús més sofisticat. El camí de la creativitat associat a la fusta continua amb la il·lusió de les persones que innoven, dissenyen i inventen noves aplicacions de la fusta, o entre les mans dels fusters que cada dia la treballen.

 

TREBALL I EMPRESA

La fusta i la infinitat de professions lligades a la seva producció, transformació, distribució, instal·lació, disseny, formació, manteniment o restauració, etc., és un dels principals recursos disponibles per activar l’ocupació en el nostre país. Estem treballant per desenvolupar el SEGELL CONSTA, el registre d’empreses compromeses amb les bones pràctiques comercials i l’ocupació legal i transparent. La fusta possibilita un dels marges més amplis de desenvolupament de negoci i de feina en el futur immediat en tot el nostre territori.

 

TERRITORI

Treballem per la FUSTA CATALANA Km 0 (proximitat, traçabilitat, sostenibilitat). El 67% del territori de Catalunya és boscós amb totes les categories de qualitats, usos i possibilitats. En els darrers 10 anys, el bosc a Catalunya ha crescut un 7%, i segueix en expansió. Els boscos que no es gestionen adequadament poden ser el millor escenari de grans incendis forestals. Cal conscienciar tota la societat d’aquesta realitat i proporcionar coneixement a les persones que viuen de la fusta; oferint-los una formació de qualitat i actualitzada.

 

FORMACIÓ

Joves que aprenen professions de gran futur dels grans especialistes. Excel·lents professionals que recullen i canalitzen el talent dels joves que volen treballar amb la fusta en les seves múltiples aplicacions i possibilitats. Diàleg entre tradició i innovació. Entre experiència i creativitat. Tant la formació professional inicial com la formació continuada i el reconeixement de les competències dels grans professionals del nostre país formen part de l’estratègia per impulsar un bon futur del sector de la fusta.